Privacy

Privacy Policy – Muziekvereniging D.E.S te Emmer-Compascuum

Muziekvereniging D.E.S hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.D.E.S houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door D.E.S verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Administratieve doeleinde;
-Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan D.E.S de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Klant of leverancier naam;
-Post adres;
-Contact persoon;
-(Zakelijk) Telefoonnummer;
-(Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door D.E.S opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van donateur en andere geïnteresseerde

Persoonsgegevens van donateur en andere geïnteresseerde worden door D.E.S verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-Mondelinge toestemming en toestemming via inschrijfformulier op de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-Post adres
-Telefoonnummer;
-E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door D.E.S opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateur of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers (leden en vrijwilligers)

Medewerkers bij D.E.S zijn alle leden en alle vrijwilligers die in de vereniging actief zijn.

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door D.E.S verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-het uitvoeren van bestuurstaken;
-het uitvoeren van de ledenadministratie en de financiële administratie;
-het verrichten van vrijwilligerswerk;
-mededelingen aan de medewerkers.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-de lidmaatschapsovereenkomst en vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan D.E.S de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-Geslacht;
-Postadres;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres;
-Geboortedatum.
-Overlijdensdatum.

Uw persoonsgegevens worden door D.E.S opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de periode van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar met uitzondering van alle leden van de vereniging.

Om een historisch overzicht van de leden te bewaren zal aan alle leden toestemming worden gevraagd om de persoonsgegevens na beëindiging van het lidmaatschap en na overlijden te bewaren.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

D.E.S bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  Om een historisch overzicht van de leden te bewaren zal aan alle leden worden gevraagd om de persoonsgegevens na beëindiging van het lidmaatschap en na overlijden te bewaren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-Alle personen die namens D.E.S van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming (schriftelijk) in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Muziekvereniging DES
Kruisspoel 38
7887AM Emmer-Compascuum

info.muziekverenigingdes@gmail.com